Mini Radio Stereo

Power Supply

12v (10)

Dc 12v (39)

Dc12v (7)